Dostępność

Dostępność Cyfrowa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyrzecz Os. Centrum 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
– dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
– filmy nie posiadają audiodeskrypcji, ponieważ pochodzą z serwisów zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Filip Przybysz // sekretariat@mokmiedzyrzecz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 741 18 02.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Do budynku Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00, wejście boczne jest dostępne w godzinach pracy administracyjnej tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00. Wejście boczne jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Biblioteki Publicznej prowadzi jedno wejście.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 9.00 do godz. 17.00. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest platforma dla niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrze. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Lokal Filii Bibliotecznej w Bukowcu mieści się na pierwszym piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Do pomieszczeń bibliotecznych prowadzi wejście boczne w budynku szkoły.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach:

Poniedziałek – 13.00-17.00;

wtorek-piątek – 09.00-13.00

Wewnątrz budynku nie ma udogodnień dla wózków czy osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarz i pomieszczenia oraz toaleta nie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw z bibliotekarzem. Osoba zainteresowania sprawami związanymi z obsługą czytelnika przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Lokal Filii Bibliotecznej w Kaławie mieści się na pierwszym piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Kaławie. Do pomieszczeń bibliotecznych prowadzi wejście boczne w budynku szkoły.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach:

Poniedziałek – 09.00-13.00;

wtorek – 08.00-12.00;

środa – 13.00-17.00;

czwartek – 09.00-13.00;

piątek – 08.00-12.00<

Wewnątrz budynku nie ma udogodnień dla wózków czy osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarz i pomieszczenia oraz toaleta nie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem? W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw z bibliotekarzem. Osoba zainteresowania sprawami związanymi z obsługą czytelnika przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Lokal Filii Bibliotecznej w Kursku mieści się na parterze w budynku świetlicy wiejskiej w Kursku. Do pomieszczeń bibliotecznych prowadzi bezpośrednio z zewnątrz wejście boczne w budynku świetlicy.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 09.00-13.00;
czwartek – 13.00-17.00;

 

Do budynku można się bez problemu dostać bezpośrednio z zewnątrz, niski próg umożliwia wjazd wózków. Wewnątrz budynku może swobodnie poruszać się osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim lub niepełnosprawna ruchowo. W korytarzu brak barierki umożliwiającej podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Toaleta nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw z bibliotekarzem. Osoba zainteresowania sprawami związanymi z obsługą czytelnika przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych)

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się

– PJM (polski język migowy),

– SJM (system językowo-migowy),

– SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu lub e-mail.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.Strona internetowa posiada wtyczkę One Click Accessibility, która spełnia wymogi WCAG.

Kluczowe cechy One Click Accessibility:

  • Użytkownicy mogą włączyć lub kontrolować rozmiar czcionki, kontrast, podkreślenie linków, czytelne czcionki za pomocą paska narzędzi dostępności
  • Aktywuj pomijanie linków
  • Dodaj ostrość konturu dla elementów zogniskowanych
  • Usuń atrybuty docelowe z linków i dodaj role landmarków

 

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

Google Chrome // lewy ALT + [litera_skrótu]

Mozilla Firefox // lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]

Internet Explorer // lewy ALT + [litera_skrótu]

Opera // lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB