DNI MIĘDZYRZECZA – ŚWIĘTO MIEDZY RZEKAMI

Poniżej: Regulamin Gry miejskiej z tabletami „Gdzie się podziały tamte prywatki”

GRY MIEJSKIEJ „Gdzie się podziały tamte prywatki”

 • 1. Organizatorzy
 1. Organizatorem Gry Miejskiej „Gdzie się podziały tamte prywatki”  (zwaną dalej „Grą”), realizowanej na terenie Międzyrzecza jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
 2. Wykonawcą gry jest Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu.
 • 2. Zasady Gry
 1. Gra odbędzie się w dniu 1 września 2023 r. na terenie Międzyrzecza, rozpocznie się
  o godzinie 22.00 i potrwa maksymalnie 2 – 2,5 godziny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w grze jest rejestracja na zasadach określonych przez organizatora.
 3. Celem uczestników jest ułożenie własnej strategii w celu rozwiązania jak największej ilości Zadań w trakcie gry i tym samym uzyskania największej ilości punktów.
 4. Zadania polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania, wysłanie zdjęć wykonanych zgodnie z instrukcją lub wykonanie czynności opisanej przez  Animatora Gry.
 5. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja/zgłoszenie zespołu liczącego do 5 osób (zwanego dalej „Zespołem”). Każda z osób uczestniczących w Grze nie powinna mieć jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Grze.
 6. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są przez Organizatora.
 7. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 50 – 65 osób podzielonych na maksymalnie
  13 Zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Każdy Zespół otrzyma do dyspozycji tablet, który zostanie wydany na miejscu STARTU.
 1. Głównym zadaniem uczestników jest dobra zabawa! By ją usprawnić i ułatwić prosimy o wyłonienie następujących ról w ramach każdego Zespołu:
 2. kapitan drużyny – jego zadaniem będzie czuwanie nad całym Zespołem
  i dopilnowanie by każdy pełnił w drużynie funkcję, jaką mu powierzono.
 3. nawigator – to on będzie sprawdzał czy przemieszczacie się w odpowiednim kierunku i będzie wskazywał Wam drogę. Tablety mają GPS.
 4. ochroniarz – czuwa nad bezpieczeństwem całego Zespołu i dba o to by Zespół nigdy się nie rozdzielał. Pamiętajcie, że wszędzie musicie podążać razem.
 1. Gra rozpocznie się dn. 01.09.2023 r. o godz. 22.00 w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu (I piętro). Tam Organizatorzy przeprowadzą instruktaż dla uczestników oraz wydadzą tablety.
 2. Gra kończy się maksymalnie o godz. 00.30 w dniu 02.09.2023. O tej godzinie gra na tablecie przestanie działać. Wówczas Zespoły muszą udać się na Miejsce Zakończenia, które będzie wcześniej określone.
 3. W Miejscu Zakończenia – Zespoły zdają tablety, a Organizator dokonuje podsumowania rywalizacji.
 4. Uczestnicy gry przeprowadzanej w  tkance miejskiej są uczestnikami ruchu drogowego w zależności od wyboru strategii, umiejętności własnych i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za własne czyny, gdyż nie pozostają pod opieką ani na terenie organizatora.
 5. Tablety są ubezpieczone od nieprzewidzianych zdarzeń i kradzieży. Celowe uszkodzenie sprzętu będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy urządzeń w celu przywrócenia ich właściwego funkcjonowania.
 6. Zespoły wykonując poszczególne zadania otrzymują punkty, które automatycznie są naliczane na tablecie. Wyjątkiem są zadania typu zdjęcia, za które punkty naliczane są po zatwierdzeniu odpowiedzi przez Administratora Gry (tj. przez osobę, która kieruje grą i odpowiada za jej przebieg pod kątem technicznym), w trakcie Gry, ale nie natychmiast po udzieleniu odpowiedzi.
 7. Zespołom udostępniony jest  podgląd ilości punktów konkurencyjnych Zespołów w  trakcie Gry. Zostaje on wyłączony 30 minut przed końcem Gry i od tej pory Zespół widzi już tylko swoją punktację.
 8. O kolejności wykonywania zadań w punktach z Animatorem decyduje kolejność przybycia.
 9. Wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Czas Gry jest istotnym jej czynnikiem, gdyż ogranicza możliwość wykonywania dalszych zadań, lecz bez znaczenia na wynik jest fakt, który Zespół dotrze pierwszy na Miejsce Zakończenia.
 10. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, utrudniania Gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo do wyłączenia Gry
  na konkretnym tablecie. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 12. Organizator gry miejskiej nie zapewnia dla uczestników Gry opieki medycznej
 13. Wypełniając zgody na uczestnictwo w Grze oraz odbierając tablet, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem.
 14. Poprzez wypełnienie formularza wypożyczenia tabletu uczestnik Gry oświadcza,
  że zobowiązuje się go zwrócić po jej zakończeniu, jednak nie później niż do godziny 01.00 w dn. 02.09.2023r.
 15. W trakcie gry i do momentu zwrotu tabletu Uczestnik odpowiada finansowo za jego celowe uszkodzenie i zagubienie lub utratę w niewyjaśnionych okolicznościach w efekcie pozostawienia sprzętu bez opieki.
 16. Organizatorzy zachęcają Uczestników, aby na Grę przybyli w strojach nawiązujących tematycznie do tytułu Gry. Nie jest to obowiązkowe
  3. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.