E-katalogMAK+

Prolongata wypożyczeń

Wydarzenia w bibliotece

 • Od dziś masz dostęp do nowości i bestsellerów

  Od dziś masz dostęp do nowości i bestsellerów

  Więcej: TUTAJ

   

    

               

   

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Międzyrzeczu zwanej dalej Biblioteką, w skład której wchodzą:
a) Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych
b) Oddział dla Dzieci
c) Filia Biblioteczna w Bukowcu
d) Filia Biblioteczna w Kaławie
e) Filia Biblioteczna w Kursku
2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
a) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85 poz. 539
z późn. zm.),
2. Dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury ul. Konstytucji 3 Maja 30
w Międzyrzeczu,
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonując pod numer: 95/741 18 02.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest przepis prawa: Ustawa
z dn.27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2) oraz art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli świadczenie usług.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych
z korzystaniem ze zbiorów i usług biblioteki.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz jej usług będzie niemożliwe.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu realizacji celów określonych w pkt. 4 klauzuli informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
7. Administrator Pana/Pani dane osobowe może udostępnić innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych uprawnionych do odbioru Pana/Pani danych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 2.
PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Zbiory Biblioteki udostępnia się:
a) poza Bibliotekę we wszystkich działach Biblioteki,
b) na miejscu (prezencyjnie) w czytelni,
c) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne,
3. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
4. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać osoby:
a) zachowujące się agresywnie wobec innych Czytelników lub bibliotekarzy,
b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
c) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d) które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i dezorganizują pracę bibliotekarzy.
5. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów i zwierząt.

§ 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Prawo korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w Bibliotece, wystawionej po:
a) okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
b) okazaniu karty pobytu (w przypadku obywateli spoza krajów Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli z krajów Unii Europejskiej),
c) wypełnieniu karty zapisu, zawierającej oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
d) potwierdzeniu podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
2. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego Czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz ważna legitymacja szkolna.
3. Czytelnik podczas korzystania z usług Biblioteki powinien każdorazowo posługiwać się kartą biblioteczną.
4. Za wydanie karty bibliotecznej Biblioteka nie pobiera opłat.
5. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy zgłosić w Bibliotece.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez właściciela.
7. Przy wydaniu kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości określonej w Cenniku opłat
i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.
8. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
9. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych: (nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail, tel.).
10. Podanie adresu e-mail przez Czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę monitów .
11. Czytelnik przychodzący do Biblioteki zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza (Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy).
12. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę Czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.
13. Po upływie 5 lat od chwili zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.
14. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie każdorazowo i indywidualnie podejmuje Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

§ 4.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie lub przez e-katalog), jeżeli nie są zarezerwowane przez innego Czytelnika.
3. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
4. Biblioteka może skrócić ustalony w ust. 1 termin zwrotu, jeżeli zbiory są szczególnie poszukiwane przez innych Czytelników.
5. Biblioteka wypożycza na zewnątrz 5 egzemplarzy czasopism na okres 7 dni,
z wyłączeniem numerów bieżących.
6. Bibliotekarz, na prośbę Czytelnika, udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 5.
UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu. Zbiory udostępnia bibliotekarz.
2. Czytelnik korzystający ze zbiorów, z wyjątkiem bieżących numerów czasopism, powinien:
a) zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza z aktualna kartą biblioteczną
b) pozostawić wierzchnie okrycie w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
3. Materiały własne wnoszone do czytelni, Czytelnik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
4. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca udostępnione zbiory biblioteczne.
5. Za uszkodzenie zbiorów Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustala Bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości zbioru na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

§ 6.
ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik Biblioteki ma prawo zamawiać i rezerwować zbiory biblioteczne u dyżurującego bibliotekarza w systemie elektronicznym za pomocą katalogu biblioteki online, zamieszczonego na stronie www.biblioteka-miedzyrzecz.pl
2. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych Czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu
2 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.
3. Zamówień w Bibliotece można dokonać w godzinach otwarcia Biblioteki.

§ 7.
ZASADY ZAMAWIANIA, UDOSTĘPNIANIA I POSZANOWANIA ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH

1. Czytelnik ma wolny dostęp do następujących zbiorów bibliotecznych: audiobooków, filmów DVD.
2. Czytelnik może rezerwować zbiory biblioteczne w systemie elektronicznym za pomocą katalogu biblioteki online, zamieszczonego na stronie www Biblioteki, a jeśli podał swój adres e-mail, informację o realizacji rezerwacji otrzymuje drogą elektroniczną. Odbioru zbiorów należy dokonać w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji, po tym okresie zbiory biblioteczne zostają przekazane do udostępniania.
3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych:
a) audiobooki,
b) materiały muzyczne,
c) filmy DVD.
4. Poszczególne typy zbiorów bibliotecznych wypożycza się:
a) na okres nie dłuższy niż 14 dni – audiobooki,
b) na okres nie dłuższy niż 7 dni – materiały muzyczne, filmy DVD.
5. Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory do domu.
6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Zauważone uszkodzenia (skasowanie tekstu, nagranie obcego tekstu, zarysowanie płyt itp.) należy zgłosić bibliotekarzowi.
7. Czytelnik nie może sam dokonywać napraw uszkodzonych płyt.
8. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie płyty ustala Bibliotekarz,
w zależności od aktualnej wartości płyty na rynku.
9. Poza wymienionymi punktami Czytelników obowiązują ogólne zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.

§ 8.
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Biblioteka.
3. W uzasadnionych wypadkach Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu książek z bibliotek krajowych, zgłaszając prośbę w czytelni, u dyżurującego bibliotekarza, na tydzień przed upływem terminu zwrotu.

§ 9.
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych (zabrania się podkreślania tekstu, nanoszenia uwag na marginesach itp.).
2. Zaleca się zwrócenie uwagi na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł lub, za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyć inny materiał biblioteczny, o nie mniejszej wartości, przydatny dla Czytelników Biblioteki.
5. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w wypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe.
6. Wysokość odszkodowania w wypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika ustala Bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości zbioru na rynku
i stopnia jej uszkodzenia.
7. Poniesione przez Czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.

§ 10.
PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.
2. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin w §4 pkt. 1 i 5 §7 pkt. 4 niniejszego Regulaminu Biblioteka pobiera opłatę ustalona w cenniku opłat regulaminowych stanowiącego załącznik do Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z Biblioteki.
3. Czytelnik, który nie zwróci książek w terminie, otrzymuje przypomnienie
o przetrzymywanych pozycjach e-mailem, telefonicznie lub pisemne wezwanie do zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych oraz informację o naliczeniu opłaty za zwłokę według aktualnego cennika.
4. W przypadku udostępnienia przez Czytelnika adresu poczty elektronicznej, upomnienie poprzedzone będzie bezpłatnym e-mailowym wezwaniem do zwrotu zbiorów bibliotecznych.
5. Kara z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za okres zamknięcia Biblioteki, np.
z powodu remontu czy inwentaryzacji zbiorów.
6. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych opłat, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, również za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
7. Nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Czytelnika we wszystkich placówkach Biblioteki. Odblokowanie konta następuje w chwili zwrotu zbiorów oraz uregulowania wszystkich należności wobec Biblioteki.
8. Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.
9. W uzasadnionych wypadkach losowych Czytelnik ma prawo zwrócić się pisemnie do Kierownika Biblioteki o umorzenie, częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych w Bibliotece.

§ 11.
INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

1. Biblioteka świadczy odpłatne usługi reprograficzne w zakresie, w jakim zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakres świadczonych usług reprograficznych określa Cennik opłat i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz
3. Usługi wykonywane są wyłącznie na terenie Biblioteki.
4. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
5. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
1) w zakresie, w jakim nie zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2) publikacji w złym stanie technicznym lub nienadających się do kopiowania z innych powodów,
6. Usługi kserograficzne z materiałów będących własnością Czytelników – za wyjątkiem ujętych w ust.5 – wykonywane są przez dyżurującego bibliotekarza wyłącznie wówczas, gdy czynność ta nie koliduje z bieżącą obsługą Czytelników oraz odbywającymi się w placówce imprezami bibliotecznymi oraz za wcześniejszym uiszczeniem opłaty za daną czynność.
7. Dozwolone jest nieodpłatne fotografowanie, bez flesza i statywu, zbiorów bibliotecznych (przy użyciu własnego sprzętu) w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czynność ta wymaga zgody dyżurującego bibliotekarza i nie może zakłócać warunków pracy innym Czytelnikom.

 § 12.
SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać:
Kierownikowi Biblioteki lub upoważnionemu przez niego pracownikowi, w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ul. Centrum 8, 66-300 Międzyrzecz / Dział Instrukcyjno-Metodyczny.

§ 13.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin został nadany przez Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Zarządzeniem nr z dn. 2018r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wcześniejsze regulaminy obowiązujące w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.
a) Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki z dn. 12.06.2015 r.
b) Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dn. 12.06.2015 r.
3. Każdy Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
4. Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury może podjąć decyzje o czasowym zamknięciu Biblioteki lub zmiany godzin ich funkcjonowania.
6. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury lub upoważnionej przez niego osoby.
7. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku Cennik opłat i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, zwanej dalej
  w treści Regulaminu „Biblioteką”, zawartych w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów
  i Usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.
 2. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną .
 3. Udostępnianie sprzętu komputerowego poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru udostępnień na podstawie karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości (wpis wykorzystywany jest do celów statystycznych i obejmuje: imię i nazwisko) i potwierdzony podpisem użytkownika.
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się użytkownikom na czas nieprzekraczający 60 minut z możliwością przedłużenia, za zgodą dyżurującego bibliotekarza, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
  i oprogramowania biurowego. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy
  w tworzeniu dokumentów. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji
  i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz lub informatyk obsługujący sieć biblioteczną uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione
  w Regulaminie.
 7. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko 1 osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
 8. Korzystanie z dostępu do sieci Internet i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

 

§ 2. 
KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU

 1. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Wydzielone stanowiska komputerowe mogą być wykorzystane do przeglądania programów użytkowych i zbiorów multimedialnych na nośnikach elektronicznych oraz baz danych dostępnych w Bibliotece.
 3. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki użytkownika.
 4. Wyniki pracy można wydrukować zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu stanowiącym załącznik do Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
  w Międzyrzeczu.
 5. Kończąc pracę przy komputerze, użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Pozostawione przez użytkownika dane zostaną usunięte.
 6. Na terenie Biblioteki można korzystać z sieci WI-FI po uzyskaniu hasła od bibliotekarza.
 7. Użytkownik opuszcza stanowisko komputerowe na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 3. 
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do:
  a) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  b) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
  c) korzystania z czytelni internetowej w celach rozrywkowych (gry, audycje itp.)
  d) kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki,
  e) zakładania własnych katalogów na dyskach,
  f) łamania zabezpieczeń systemu.
 3. Włączania i wyłączania sprzętu komputerowego, rozłączania kabli zasilających, zamieniania osprzętu (myszki) itp. czynności.
 4. Doprowadzania do rozprowadzania wirusów, robaków i koni trojańskich
 5. Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego
  i użytkowego.
 6. Spożywania posiłków i picia napojów podczas pracy przy komputerze.
 7. Korzystania z sieci komputerowej z innego źródła na urządzeniach, które są własnością Biblioteki.

 

§ 4. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 2. Szkody spowodowane używaniem własnego nośnika danych odpowiada użytkownik.
 3. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub materiałów. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
 4. Użytkownik Czytelni Internetowej ma obowiązek poinformować pracownika Biblioteki o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać pracownikowi Biblioteki.
 5. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone
  w Regulaminie.
 6. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

 

                                                                                                                     Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania


Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu 

 

OPŁATY  REGULAMINOWE

 

1

Duplikat karty bibliotecznej

5,00 zł

2

Koszt upomnienia listowego

5,00 zł

3

Za każdy dzień zwłoki od 1 woluminu                   

0.10 zł

4.

Usługi kserograficzne:

 

 

Kopia A4 tekst

0,25 zł

 

Kopia A4 tekst + foto

0,50 zł

 

Kopia A3 tekst

0,50 zł

 

Kopia A3 tekst + foto

1,00 zł

 

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury
ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 95/741 18 02

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury w szczególności:

 1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:

- na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,

- działaniami związanymi ze statutem MOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,

- prawo żądania od administratora usunięcia danych,

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,

- prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury)

Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

Rozdział szósty książki Agnieszki Ginko TUTLANDIA stał się dla nas inspiracją do przeprowadzenia wszystkich zajęć dla dzieci w grupie wiekowej 4-8 lat. Jego pozytywnie nastrajający tytuł: „Rozdział szósty, w którym Tutek zostaje bohaterem” już na początku każdego spotkania z dziećmi zyskiwał nam zainteresowanie małych słuchaczy, którzy skupiali się na uważnym wysłuchaniu czytanego przez nastolatka tekstu o małym chłopcu, który wszelkimi sposobami starał się – nieskutecznie- uniknąć przerażającego go szczepienia i jak sobie poradził z lękiem przed strzykawką i zastrzykiem! Humorystyczne elementy opowiadania dały dzieciom możliwość rozluźnienia uwagi na moment – chwilę oddechu- aby za chwilę mogły się ponownie skupić na tekście. Dzięki temu część spotkania poświęcona czytaniu nie wydawała się zbyt długa i nużąca. Następna część zajęć polegała na podzieleniu się z innymi swoimi strachami. Zawsze zaczynały prowadzące nastolatki i dorośli obecni na Sali. Potem dzieci. Nie było przymusu. Kto nie chciał mógł dla siebie zostawić informację, czego się boi. Kolejnym etapem w radzeniu sobie ze strachami było ich narysowanie na kartce papieru, która następnie była gnieciona – ile sił w rękach- deptana i wrzucana do czarnego worka. Tu trafiały wszystkie kartki ze strachami, żeby po wymieszaniu być wyrzuconymi na kolorową chustę animacyjną. W tym momencie spotkania zaczynała się grupowa zabawa. Wspólnymi siłami, wszystkie dzieci trzymając chustę starały się tak nią poruszać, aby zgniecione kartki trafiły w dziurę na środku i znalazły się pod chustą. Metaforycznie, następowało zastąpienie smutnych – przerażających bo często nieznanych - aspektów życia wesołymi, radosnymi. Na zakończenie procesu radzenia sobie z lękami dzieci otrzymywały medal za odwagę (na jednej - motyw naklejki zaprojektowanej przez ilustratorkę Tutlandii, panią Ewę Poklewską-Koziełło; na drugiej - słowa: „MEDAL ZA ODWAGĘ”). Jeszcze wspólne zdjęcia, podziękowania i pożegnanie.  6 i 7 czerwca b.r. spotkania  w ramach cyklu „Zapraszamy dzieci do Tutlandii” odbyły się we wszystkich trzech klasach pierwszych jednej z międzyrzeckich szkół. Zajęcia z ośmiolatkami odrobinę różniły się od tych prowadzonych z przedszkolakami. Ponieważ dzieci opanowały już sztukę czytania i pisania, na spotkaniach dzieci miały również zapoznać się z niektórymi przysłowiami o lęku i odwadze oraz ich znaczeniami. W piątek 8 czerwca w przedszkolu „Tęczowa Akademia”, w spotkaniu uczestniczyła największa jednorazowo grupa dzieci, bo aż 27 maluchów w bardzo zróżnicowanym wieku. Były dzieci 3 letnie i te, które skończyły 7 lat. Mimo sporego przedziału wiekowego zajęcia przebiegły sprawnie. Młodsze dzieci nie odbiegały od starszych. Były tylko bardziej nieśmiałe, trochę „gorzej” rysowały i czasami niezbyt wyraźnie mówiły. Bardzo szybko jednak zaprzyjaźniły się z nastolatkami. Nawiązały z nimi kontakt i uczestniczyły we wszystkich etapach zajęć. Zajęcia w „Złotej Rybce” i „Bocianim Gnieździe” odbyły się w poniedziałek 11 czerwca. W grupach przedszkolnych dominowały dzieci 4-5 letnie. Do nich dostosowaliśmy język komunikatów i sposób podejścia do trudnego zagadnienia – lęków dzieci w tym przedziale wiekowym. Do przedszkola „Tęczowa Kraina” dotarliśmy jeszcze dwukrotnie – 12 i 15 czerwca. Łącznie w tej placówce przeprowadziliśmy zajęcia dla 3 grup przedszkolaków. Ponieważ Przedszkole nr 4 dołączyło do projektu w czasie jego trwania, nie wystarczyło nam medali dla wszystkich grup dzieci. Otrzymały je maluchy z Grupy Pszczółek. Pozostałe zaś dyplomy zaświadczające o udziale w projekcie. Projektem objętych zostało 222 dzieci. Uczestniczyło w nim także 11 nastolatków - wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu. Pani Ewa Hasek – psycholg przygotowała młodzież teoretycznie do prowadzenia zajęć oraz konsultowała ich działania z maluchami.

Spotkanie z uczniami z kl.IV A ze SP nr 3.
Nasi goście poznali dzisiaj historię Biblioteki, zasady korzystania z poszczególnych działów oraz strukturę księgozbioru. W drugiej części poznali historię Teatru Kamishabai i sposoby jego opowiadania.

Marcowe spotkanie młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w Międzyrzeczu odbyło się w środę 25. Atmosfera zbliżających się świat, wiosennego ożywienia udzieliła się także młodzieży uczestniczącej w spotkaniu. Dzień wcześniej do Biblioteki Publicznej „dojechały” książki wybrane i zamówione do przeczytania i dyskusji przez nastolatków z Klubu. Na „pierwszy ogień” wybrany został Wroniec Jacka Dukaja. Analizie książka zostanie poddana już 21 kwietnia podczas nocy bibliotecznej przygotowywanej wraz z grupą gier strategicznych. Na kwiecień młodzież wraz z opiekunem zaplanowała jeszcze jedną atrakcję. W sobotę 28 kwietnia ma odbyć się wycieczka do Gorzowa Wlkp. Główną atrakcją będzie godzinna wizyta i zabawa w Escap room. Zaplanowane też są odwiedziny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. Gościem spotkania była kierownik Biblioteki Publicznej w Międzyrzecz - pani Krystyna Pawłowska, która przedstawiła młodzieży najbliższe zamierzenia promujące książkę i czytelnictwo w środowisku lokalnym i zachęcała ich do działań wolontariackich w ramach tych przedsięwzięć.

">

 

Podkategorie

Wiele osób tworzy fajne rzeczy, które niestety lądują w szufladzie !
I właśnie nadarza się niebywała okazja zaprezentowania swoich tekstów przed szerszą publicznością.
W ramach projektu „Z międzyrzeckiej szuflady” zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Międzyrzecz do nadsyłania opowiadań, w którym znajdzie się motyw związany z Ziemią Międzyrzecką (legendy, Fakty, mity, miejsca).
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Pan Leszek Utrata.
Projekt jest realizowany przy współpracy Biblioteki Publicznej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

xxxxxxx